Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Hoàng Quốc Anh

Năm sinh: 01/01/1970

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0918694589

 

 Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Hoàng Công Sự

Năm sinh: 04/12/1967

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912601599