Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

1. Chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Hoàng Quốc Anh

Năm sinh: 01/01/1970

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0918694589

2. Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Hoàng Công Sự

Năm sinh: 04/12/1967

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912601599

 

3. Trưởng Công an xã

Họ và tên: Nguyễn Khánh

Năm sinh: 16/06/1986

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0984434348

 

4. Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Họ và tên: Ma Trọng Tuấn

Năm sinh: 04/12/1983

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0394373104

 

5. Công chức Văn phòng

Họ và tên: Nông Thị Hoàng Yến

Năm sinh: 06/11/1985

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0399334233

 

6. Công chức Kế toán

Họ và tên: Lê Thị Mai

Năm sinh: 24/01/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị:

Điện thoại di động: 0918874589

7. Công chức Địa chính

Họ và tên: Nông Thị Hương

Năm sinh: 30/10/1981

Dân tộc: Nùng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0347607705

8. Công chức Địa chính

Họ và tên: Chu Đức Trường

Năm sinh: 11/11/1975

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0822974333

9. Công chức Tư pháp hộ tịch

Họ và tên: Lê Quyết Thắng

Năm sinh: 12/10/1981

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0946025938

10. Công chức Tư pháp hộ tịch

Họ và tên: Nông Tiến Hải

Năm sinh: 16/9/1985

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0387203962

11. Công chức Văn hóa – xã hội

Họ và tên: Nông Kim Lê

Năm sinh: 03/5/1984

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị:

Điện thoại di động: 0987689366

12. Công chức Văn hóa – xã hội

Họ và tên: Hoàng Quang Điệp

Năm sinh: 30/6/1972

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0336214619